Online Trade Fair Sale - 25% korting op webhops producten & 15% korting op trainingen - GRATIS LLX kit bij bestellingen van € 350+

Veilig betalen met Ideal, PayPal, Creditcard en Mr Cash

Vóór 15:30 besteld, dezelfde dag verzonden

Disclaimer & gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de Lash Extend website en het lezen van onze Legal Disclaimer. Lash Extend is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32129463 en levert wimperextensions en aanverwante producten. Lash Extend personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Lash Extend spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Lash Extend als portal fungeert volledig en juist is. Lash Extend is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Lash Extend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Lash Extend geeft geen garanties van welke aard dan ook.

De website van Lash Extend bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Lash Extend liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Lash Extend. Lash Extend is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Lash Extend geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Lash Extend aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Lash Extend vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Lash Extend en Lash Extend geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Lash Extend. Tevens is Lash Extend niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Lash Extend die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Lash Extend in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via info@LasheXtend.nl.

Copyright (c)2013 Lash Extend. Alle rechten voorbehouden.

Onze partner in juridische zakenAl het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Lash Extend, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.

Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Lash Extend van toepassing. Ook bij het gebruik van deze website zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt ze op aanvraag inzien.

Lash Extend is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina’s van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Lash Extend geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van Lash Extend kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Lash Extend is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Lash Extend zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.